2020 نسخه از نیویورک نشان می دهد خودکار در ابتدا به علت این بیماری همه گیر کوروناویروس اما در حال حاضر سازمان باید لغو این رویداد برای این سال است. با استناد به هر دو عدم قطعیت ناشی از ویروس ها و نقش Javits Center به عنوان یک بیمارستان صحرایی برای COVID-19 بيمار — آن را در حال حاضر ندارد اما بیماران باقی می ماند در "حالت آماده به کار" در سازمان در حال حرکت به جلو با برنامه ریزی برای یک 2021 نشان می دهد. مطبوعات روز در حال برنامه ریزی برای 31 ماه مارس و آوریل 1st, با, نشان می دهد باز از آوریل 2nd طریق 11th.