شما نمی خواهد که برای بازدید از ژاپن به دیدن یک زندگی به اندازه Gundam مجسمه در ماه های آینده اگر چه شما هنوز هم ممکن است به کتاب یک سفر طولانی. ما Engadget چینی همکاران گزارش که Bandai Namco اولین 18 متر (در مورد 59ft) آزادی Gundam مجسمه در LaLaport بازار در Jinqiao شانگهای چین مدتی در 2021. این اولین زیادی Gundam ربات مجسمه ساخته شده در خارج از ژاپن Bandai Namco گفت.

معلوم نیست اگر این ربات را مانند هر جنبش اخیر یوکوهاما, مجسمه, اما آن را نمی تواند تعجب آور باشد در صورتی که مورد است. این مجسمه شده اند فرهنگی تساوی برای سال در ژاپن و جنبش (البته محدود) ممکن است در قرعه کشی بیشتر از مردم است. همه گیر مسائل پیچیده — این معلوم نیست که چگونه بسیاری از مردم می خواهند به سرمایه گذاری در خارج برای دیدن یک ربات مجسمه در سال 2021. هنوز هم این را نشان می دهد که تمایل به دیدن بزرگ ربات فراتر از ژاپن در سواحل.