سهم ایران از درآمد گردشگری جهان کمتر از یک درصد

اطلاعات مربوط به تعداد گردشگران را می­توان از منابع متعددی بدست آورد که از جمله­ی آن می­توان به سازمان گردشگری

توسط DOSTEMANSALAM در 27 فروردین 1401
اطلاعات مربوط به تعداد گردشگران را می­توان از منابع متعددی بدست آورد که از جمله­ی آن می­توان به سازمان گردشگری استان و سازمان راهداری مرز و بوم اشاره کرد. مطابق دارای گواهی چشمانداز بیستساله جمهوری اسلامی کشور ایران اضطراری هست سهم کشور‌ایران از شمار گردشگران جهانی به 1.5 درصد در سال 1404 افزایش یابد، به این معنی که حدود 20میلیون نفر گردشگر از بازار جهانی را سالانه به خویش جذب نماید که این فرمان مستلزم سرمایهگذاری بیش از سههزار میلیارد تومان در این صنعت اساسی سهم حدودا 16 درصدی بخش دولتی و مابقی از بخش خصوصی گردشگری اساسی چه اهدافی رخ می گیرد است. وجود آمار و ارقامی همچون 10درصد تولید ناخالص داخلی (10 تریلیون دلار)، تولید یک شغل از فی مابین هر 11 شغل، صادرات 1.3 تریلیون دلاری، 0.06 % از صادرات جهان، پرورش گردشگری بینالمللی به مقدار 1035 میلیون نفر و پیشبینی پرورش تعداد گردشگر به میزان 1.8 میلیارد نفر در سال 2030، نشان می دهد صنعت گردشگری به یکی از بزرگترین و پررونقترین بخشهای اقتصادی جهان تبدیل شده است. کلیدی توجه ویژه و سرمایهگذاری در صنعت گردشگری در ایران دارای کلیه ظرفیتهای بالقوهای که دارد هنگامی با می‌گردد که نگاهی به آمار و ارقام ارائهشده از سوی سازمان جهانی گردشگری بیندازیم. صنعت گردشگری به دو رخ مستقیم و غیرمستقیم بر پرورش اقتصادی کشورها تاثیر میگذارد. اکنون آنکه اساسی اعتنا به اتکای بیشازحد اقتصاد ایران به صادرات نفتخام و آسیبپذیری مضاعف آن در اثر تغییرات ارزش نفت و بقیه شوکهای اقتصادی و غیراقتصادی، دقت ویژه و گسترش صنعت گردشگری می تواند تا حد زیادی از این آسیبپذیری بکاهد و سیاستگذاران اقتصادی را در فائقآمدن بر مشکلات جاری از جمله فقر، کمبود درآمدهای ارزی، ذیل بودن تراز درآمد جامعه (درآمد تحت قشرهای متفاوت جامعه)، توزیع ناعادلانه ثروت، تحت بودن صادرات غیرنفتی و خلل بیکاری کمک نماید و درنتیجه منجر به بهبود تراز رفاه و میزان مرغوب بودن زندگی مردم شود. همچنین، مطابق مدرک چشمانداز، سهم جمهوری اسلامی ایران از درآمد گردشگری جهانی باید به دو درصد در سال 1404 رویش یابد؛ بهگونهای که میهن کشور ایران در سال 1404 سالانه نزدیک 30میلیارد دلار از محل گردشگر ورودی، درآمد کسب کند. درک این نکته لازم هست که صنعت توریستی نه تنها در زمان ها فراغت بلکه در به دست آوردن و کار و بعضی از انگیزه های مهاجرت اضافی ، حساس حرکت به مکانهای مختلف مرتبط است. لذا از همه دست اندرکاران و فعالین این زمینه دعوت به مشارکت شده و خواهشمند می باشد به همین مسئله نگاه جدیتری به جهت پیشبرد این شاخه از صنعت گردشگری که یکی از از کسب و کارهای روز جهانی به شمار میرود، داشته باشند. درمیان عوامل موثر بر رویش اقتصادی کشورها، صنعت گردشگری نقش مهم و انکارناپذیری دارد، بهطوریکه امروزه صنعت گردشگری بهعنوان یک عدد از بخشهای حیاتی کشورها رقابت تنگاتنگی دارای کسبوکارهای بزرگ دنیا نظیر صنعت خودروسازی، پتروشیمی، ساختمان و صنعت های غذایی دارد. هنگامی که شما همین نوشته را دوست داشتید، مایل به دیتاها بیشتری در ارتباط کلیدی هفته گردشگری 99 وب سایت خود باشید.
آخرین مطالب
مقالات مشابه
نظرات کاربرن