آموزش مجازی مهارتهای هفتگانه (ICDL)

واضح هست صدور حکم کارگزینی یا تهیه و تنظیم قرارداد پیمانی پذیرفته شدگان بر شالوده مقاطع تحصیلی مندرج در دفترچه

توسط DOSTEMANSALAM در 27 فروردین 1401
واضح هست صدور حکم کارگزینی یا تهیه و تنظیم قرارداد پیمانی پذیرفته شدگان بر شالوده مقاطع تحصیلی مندرج در دفترچه راهنمای تصویب اسم آزمون مشترک فراگیر میباشد.۹٫ بر شالوده بند (ز) ماده (۴۲) قانون مدیر خدمات کشوری و آئین طومار شماره ۴۴۱۷۸۸۸۳۸۴ مورخ ۱۳۸۹۰۴۲۲ وزیران کاربر کمیسیون کارها اجتماعی و دولت الکترونیک، داوطلبان استخدام می بایست سالم جسمانی، خل وچل و توانایی به جهت انجام کاری که استخدام می شوند را داشته باشند (با در لحاظ گرفتن بند (ب) ”سهمیه معلولین”، بخش (۴) امتیازات و سهمیههای قانونی)، در صورت عدم تأیید توانایی داوطلبان استخدام بوسیله دستگاه مربوطه در تراز باز‌نگری مدارک و معاینه پزشکی، منبع رسیدگی به اعتراض داوطلبان، شورای طبی دانش گاه علوم طبابت استان مربوطه می باشد.۱۰٫ اساسی اعتنا به اینکه دستگاه های استخدام کننده داده ها خویش اظهاری و مدارک متقاضیان معرفی شده یک سری برابر گنجایش را پس از اعلام نتایج آزمون کتبی داوطلبان باز‌نگری خواهند نمود، لذا در صورتی که مدارک داوطلبان از پاراگراف مدارک تحصیلی، انتها خدمت یا معافیت دائم، سن، ایثارگری، معلولیت و سوابق اشتغال غیر قانونی در دستگاه های اجرایی (برای بررسی حداکثر سن)، مغایر اهمیت وضعیت مندرج در دفترچه راهنمای تصویب نام آزمون مشترک فراگیر باشد، به جهت داوطلب حقی ایجاد نخواهد کرد و در هر مرحله از آزمون مشترک فراگیر (اعلام نتایج اولیه، مصاحبه استخدامی، تعیین و حتی در صورت پذیرش نهایی)، داوطلب از ادامه فرایند جذب و استخدام حذف خواهد شد.۱۱٫ اساسی توجه به اینکه امتیازات مندرج در بند (ج) بقیه امتیازات مندرج در بخش چهارم بر مبنای اطلاعات خوداظهاری داوطلبان نظر می گردد، لذا در صورتی که داده ها خوداظهاری از گزاره حافظین قرآن، ساکن شهرستانی (به استثنای شهرستان تهران و مرکز ها استان ها) و قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت خلاف با شرایط مندرج در دفترچه راهنمای تصویب نام امتحان مشترک فراگیر باشد، فقط دیتاها خود اظهاری حقی برای داوطلب ایجاد نخواهد کرد و در صورت ارائه مدارک و مستندات جعلی، در هر سطح از آزمون مشترک فراگیر (اعلام نتیجه های اولیه، مذاکره استخدامی، انتخاب و حتی در صورت پذیرش نهایی)، داوطلب از ادامه فرآیند جذب و استخدام حذف خواهد شد.۱۲٫ مسئولیت ناشی از عدم رعایت دقیق ضوابط و حالت اعلام شده در دفترچه راهنمای تصویب اسم آزمون مشترک فراگیر و یا این که ارائه مدارک به صورت ناقص در دوران بررسی مدارک، مذاکره و تعیین بر عهده داوطلب خواهد بود و در‌حالتی که در هر تراز از جذب و استخدام محرز شود، داوطلب به اشتباه یا این که به عمد دیتاها مغایر واقع دیتا و یا این که فاقد موقعیت مندرج در دفترچه راهنمای تصویب نام آزمون مشترک فراگیر باشد، از انجام پروسه بعدی محروم گردیده و در صورت صادر شدن حکم استخدامی، حکم مزبور لغو و بلا اثر میشود.۱۳٫ اسامی پذیرفته شدگان آخری از روش درگاه الکترونیکی سازمان سنجش تدریس کشور به آدرس سازمان سنجش تدریس مرز و بوم به اطلاع داوطلبان خواهد رسید.۱۴٫ مدارک تحصیلی فارغ التحصیلان دانشکده آزاد اسلامی در شکل پذیرفته شدن در امتحان مشترک فراگیر، حداکثر دو ماه پس از اعلام نتیجه پایانی باید به تأیید سازمان مرکزی دانشکده ذکر شده برسد.۱۵٫ دستگاه اجرایی موظف است پس از وصول نظر گزینش، نسبت به اطلاع رسانی به پذیرفته شدگان آخری اقدام نماید و پذیرفته شدگان هم باید حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از اعلام دستگاه جهت ادامه فرآیند جذب و استخدام به دستگاه اجرایی مربوط مراجعه نمایند. به عبارت دیگر در صورتی داوطلبی واجد حالت به جهت به کار گیری از دو یا یک سری سهمیه قانونی فوق الذکر باشد، در زمان تصویب اسم صرفاً مجاز می باشد یک عدد از سهمیه های آیتم حیث را تعیین کند و مبنای قرار گرفتن وی در هر یک از سهمیه های استخدامی فوقال ذکر (با رعایت ضوابط مربوطه) گزینش فرد در دوران ثبت نام میباشد.۵ .استخدام اشخاص اهمیت رعایت قوانین و مقررات مربوطه، به جهت تمامی دستگاههای اجرایی به استثنای سازمان کارها اراضی (قراردادی) به شکل پیمانی خواهد بود.۶ .داوطلبان صرفاً در صورتی میتوانند در امتحانات مشترک فراگیر تصویب نام نمایند که مقطع، رشته و گرایش مندرج در متن گواهینامه موقت یا این که دانشنامه گواهی تحصیلی آنان، طبق دارای حالت احراز مشاغل قید شده در دفترچه راهنمای تصویب اسم آزمون مشترک فراگیر یکسان باشد. واضح هست کسانی که فاقد گواهینامه های ذکر شده هستند و یا گواهینامه آن ها از مراکز انتخاب صلاحیت شده نمیباشد، موظفند برای شرکت در امتحان انتخاب سطح و اخذ گواهینامه مذکور به یک عدد از مرکز ها انتخاب صلاحیت شده در بخش اعتبارسنجی شرکتهای آموزشی (با تیتر شرکت ها انتخاب صلاحیت شده) که در درگاه الکترونیکی سازمان اداری و استخدامی مملکت قابل مشاهده میباشد، مراجعه نمایند.۴ .هر داوطلب در رخ مشمول بودن در هر یک از سهمیه های قانونی ۲۵ و ۵ % ایثارگران و ۳ درصد معلولان، صرفاً مجاز می باشد در یکی از از سهمیه های مشخص شده بر پایه ضوابط مربوطه، تصویب نام نماید. ضمناً فارغ التحصیلان کالج امام صادق، در صورتی می توانند در همین آزمون تصویب اسم نمایند، که تیتر مدرک تحصیلی مندرج در متن دانشنامه یا این که مدرک موقت آنان بدون در نظر گرفتن پیشوند معارف اسلامی مهم مقطع، فن و گرایش تحصیلی پیشبینی شده در وضعیت احراز شغل ها مندرج در دفترچه راهنمای تصویب اسم یکسان باشد .این جور از داوطلبان، می بایست در زمان تصویب نام، تیتر فن تحصیلی خود را سوای در حیث گرفتن پیشوند معارف اسلامی گزینش نمایند.۷٫ مدارک تحصیلی تحت خیس از مقاطع تحصیلی اعلام شده در شرایط احراز شغل ها در دفترچه راهنمای تصویب اسم آزمون مشترک فراگیر و همچنین مدارک معادل، به جهت کمپانی در آزمون مشترک فراگیر و استخدام مجاز نمیباشد.۸٫ اشخاص کلیدی مدارک تحصیلی بالاتر از مقاطع تحصیلی اعلام شده، برای شرکت در آزمون می بایست مدرک (مقطع، حرفه و گرایش تحصیلی) ذکر شده در دفترچه راهنمای ثبت اسم امتحان مشترک فراگیر را داشته باشند. در صورتی که از تایپ کردن این مطلب لذت بردید و مطمئنا می توانید دیتاها بیشتری در مورد اموزش icdl در قم لطفا از کاغذ ما بخواهید.
آخرین مطالب