کروماتوگرافی گازی چیست ؟

کروماتوگرافی گازی (GC) نوع متداول کروماتوگرافی است که در شیمی تحلیلی برای جداسازی و تجزیه و تحلیل ترکیباتی استفاده می شود که بدون تجزیه می توانند بخار شوند. کاربردهای معمولی GC شامل آزمایش خلوص یک ماده خاص یا جدا کردن اجزای مختلف یک مخلوط است (مقادیر نسبی چنین اجزاء را نیز می توان تعیین کرد). …

ادامه مطلب