پروژه موقتی است

کنترلهای پس از کارایی پس از اتمام پروژه یا این که کار اعمال می شوند. در همین ترفند تاکید ویژهای بر مفاهیم ساخت

توسط DOSTEMANSALAM در 4 بهمن 1400
کنترلهای پس از کارایی پس از اتمام پروژه یا این که کار اعمال می شوند. در همین ترفند تاکید ویژهای بر مفاهیم ساختار ناکامی فعالیت و کنترل هزینه شده بود. اعضای مجموعه در اختیار گرفتن پروژه با به کارگیری از همین شیوه کارایی می‌کنند نقص‌ پروژههای گذشته را پیدا کنند و مهم به کار گیری از دیتاها به دست آمده، بخت برد پروژههای بعدی را بالاتر ببرند. طرز لاغر کارایی می‌نماید سه دسته پسماند را کمتر دهد: کار های بیفایده، فشار بیش از حد بر روی اعضای گروه و توزیع نابرابر بار کاری. ناب: رئیس پروژه ناب(به تیتر لاغر و فارغ از زائده هم معنی میشود) یک شیوه تکرار شونده می باشد که بر کاهش ضایعات تمرکز دارد. چابک:روش رئیس پروژه چابک از یک خط مش تکرار شونده (ترجیعی) پیروی میکند. همین نحوه برای پروژهای که می‌خواهید سرعت بالا نتیجهاش را مشاهده کنید و می توان آنها را از بر پایهی تکرار پروسهها ساخت، محبوبیت بالایی دارد. نحوه اجرای این چهار تراز به شما و تیم شما بستگی دارد. چرخه عمر پروژه به شما نمای واضحی از فرایند طی شده در خلال یک پروژه را میدهد. همانطور که گفته شد عمران به معنای آبادانی می باشد و ما قرار میباشد نهایتا مهم اجرای پروژه آبادانی داشته باشیم نه خرابی. همانطور که بالاتر گفتیم، سطح آغازین در مورد فهم و شعور پروژه است. سطح آغازین: این تراز در مورد ادراک اهداف، دامنه، مخاطرات و اولویتهای یک پروژه دانشجویی حرفه قابل انعطاف افزار پروژه است. هر یک از شرکت­های مشمول در رخ دارا بودن وضعیت فقط یک نفر را در هر سال می­توانند دارای وضعیت نحوه نامه معرفی کنند.این سهمیه برای مدت یک سال (سال شمسی) تعیین می‌گردد و صرفاً برای به عبارتی سال قابل استفاده است. مرحله اجرا: اعضای تیم متخصص گرد نیز میآیند و طرح پروژه را به موارد قابل تحویل تبدیل کرده و پیگیری ترقی پروژه بوسیله مدیران رخ میپذیرد. خروجی آخرین را -بر شالوده انتظارات- مشخص و معلوم کنید: آن‌گاه از دستهبندی انتظارات، می بایست مشخصکنیم: کدام مورد ها -با اعتنا به زمانه و بودجه- قابل دستیابی است؛ و جنس یا این که خدمتی که این انتظارات را برآورده میکند، دقیق تفسیر دهیم. گام اول: اهداف پروژه و اقلام قابل تحویل را شناسایی کنید. تراز پایانی: تیمها محصولات را تحویل میدهند، عملکرد پروژه را مجزاسازی و تحلیل می نمایند و در نهایت منحل می‌شوند تا برای پروژههای بعدی مهیا باشند. تا انتهای همین نوشته همپا ما باشید تا همه آنچه از مدیر پروژه بایستی بدانید را بخوانید! اهمیت همین وجود، طی سالها و با کسب تجربه، متخصصان مدیریت پروژه روشهای آزمودهای یافتهاند که می توانند زندگی را برایتان سادهتر کنند.
آخرین مطالب