مهمترین روندهای تکنولوژی و فناوری های نوظهور در سال ۲۰۲۰

از این رو شرکت بسط تکنولوژی صاحبخانه جهت مهیا کردن علم فنی بروز و قابل اطمینان و همچنین جهت ارتقای مرحله تکنول

توسط DOSTEMANSALAM در 15 بهمن 1400
از این رو شرکت بسط تکنولوژی صاحبخانه جهت مهیا کردن علم فنی بروز و قابل اطمینان و همچنین جهت ارتقای مرحله تکنولوژی صنعت های میهن اقدام به کار می نماید. خودروهای خودران و مداد را تصور کنید که میتوانند همهجا را ببینند و اسکنرهای متحرکی که میتوانند فعالیت مغز فرد اخبار تکنولوژی بی بی سی فارسی را در دست گرفتن کنند. تکنولوژیهای دیدنی و نو زیادی وجود دارا‌هستند که همچنان فرایند تغییر و تحول جهان و بهبود رفاه انسان را ادامه میدهند. شناسایی: شناسایی، شامل گسترش دانایی نسبت به تمامی تکنولوژیهای موجود و یا آن مدل تکنولوژیهایی هست که ممکن است در آتی برای سازمــان اهمیت پیـدا کنند.فرایند شناسایـی به خواسته پویش و باز‌نگری تکنولوژیهای موجود و تکنولوژیهای در حال ظهور متشکل از تعدادی فعالیتهای عادی و یکنواخت مانند تکنولوژیهای تولیدی در باطن سازمان است.فعالیت شناسایی از شیوه دسترسی به کانال های خارجی و پایگاههای اطلاعاتی داخلی و ساختارهای ارتباطی منطبق دارای نیازهای مشخص شرکتها حمایت و پشتیبانی می شود. پیشبینی شده میباشد که این جور از فناوری در آتی میتواند به ساخت مواد متعدد شیمیایی یا این که سوختی و حتی گازهای زائد کمک کند. هنگامی نوبت به بهبود کارایی باتریها اهمیت به کارگیری از مواد جدید برسد، گزینههای متعددی روی میز یافت خواهد شد، اما آنچه بیشترین پتانسیل را دارد لیتیوم فلز است. گروه دانشکده واشنگتن حالا میخواهد از همین نوآوری خود به کارگیری تجاری و آن را به پروسههای تولید باتری اضافه کند. پس بهجای ذخیرهی الکتریسیته اضافی در آرایههای باتری، می توان از برق اضافی برای سوق‌دهی الکترولیز آب و ذخیرهی الکتریسیته به شکل هیدروژن استعمال کرد؛ ۲. مقادیر درخورتوجهی از انرژی تجدیدپذیر اضافی در مقیاس کانال دردسترس است. در سال 1820 امید به زندگی هر فرد کاهش از 35 سال بود، 94 % از جمعیت عالم در فقر شدید زندگی میکردند و کمتر از 20 % مردمان پیج اخبار تکنولوژی عالم سواد داشتند. در سال ۲۰۱۸، اتحادیهی جهانی سیمان و بتن که حدود ۳۰ % از ساخت جهانی را نمایندگی میکند، اولین رهنمودهای پایداری صنعت را اعلام کرد. از نظر کاربرد در دنیای واقعی، شرکت آیتم اشاره میگوید که الکترودها فوق سریعش میتوانند نرخ شارژ و تخلیه باتری را تا ۱۰ برابر سریعتر نمایند و همین یعنی ممکن است می توان در عرض ۵ دقیقه، منتظر لبریز شدن ۸۰ % از گنجایش باتری بود. در طول تاریخ تعریف ها زیادی توسط صاحب نظران در مورد معنی تکنولوژی ارائه شدهاست.
آخرین مطالب